Slogan

ADVOKATFELLESSKAPET I SANDVIKA

Advokatfirmaet Tørresby & Seegaard Dahlberg ANS

i kontorfellesskap med

Advokat Kristine Breistein Drake, advokat Astrid Marie Haga og advokat Hatice Topkaya

Advokatfellesskapet i Sandvika

Advokater og juridisk bistand

<a href=#uCnXFF3qBeGrfriPa> <p class=cta> </p> </a>

Intro

Vi jobber sammen med deg for å finne gode løsninger i din sak. Vi holder til i trivelige lokaler i Sandvika sentrum i Bærum kommune.

Advokatene

Jorun E. Seegaard Dahlberg

Tlf: 67 54 40 00

Mobil: 412 07 759

Epost: jsd@mail.1.advokatenetsd.no.co

 

Cand,jur fra UiO 1989.

Spesialfag fra North Dakota School of Law

Advokatbevilling 1993.

Godkjent advokatmekler fra Advokatforeningen.

 

Bakgrunn fra fengselsetaten og påtalemyndigheten. Arbeidet som advokat i egen praksis fra 1996. Driver Advokatfirmaet Tørresby og Seegaard Dahlberg ANS.

 

Allmenn praksis med hovedvekt på fagområdene innen for barnerett (barnefordeling, fast bosted, samvær og foreldreansvar), barnevern, familie- og skifterett, arverett, bistandsadvokat.

 

Advokatforeningen

Elisabeth Tangen Tørresby

Tlf: 67 54 40 00

Mobil: 901 26 599

Epost: ett@mail.1.advokatenetsd.no.co

 

Cand.jur fra UiO 1989.

Spesialfag i skatterett

Advokatbevilling 1994

Bakgrunn fra Skatteetaten og Advokatfirmaet Notar. Har siden 1996 arbeidet som advokat i egen praksis. Driver Advokatfirmaet Tørresby og Seegaard Dahlberg ANS.

Allmenn praksis med hovedvekt op fagområdene innenfor barnerett (barnefordeling, fast bosted, samvær og foreldreansvar), barnevern, familie- og skifterett, arverett, bistandsadvokat.

 

Advokatforeningen

Kristine Breistein Drake

Tlf: 67 54 40 00

Mobil: 932 72 717

Epost: kbd@mail.1.advokatenetsd.no.co

Master i Rettsvitenskap UiO

Spesialfag i barnerett, påtale- og politirett og forhandlingsteknikk

Masteroppgave: "Forvaring mot barn. En analyse av vilkåret "helt ekstraordinære omstendigheter" i straffeloven § 40 ".

​ 

Almenn praksis med hovedvekt på barnerett, barnevern, familie og arverett, økonomiske oppgjør ved samlivsbrudd, bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker.

​ 

Bakgrunn:

Advokatfirma Rogstad 2021-22

Advokatfirma Sølverud, 2020

Advokatfirma Broadwall Kvanvik 2019

Vitenskapelig publikasjon , TIdsskrift for strafferett 2019

Frivillig hos Gatejuristen 2016-18

Frivillig fengselsvisitor Røde Kors 2007-2009

Språk: Norsk og engelsk, Noe fransk og spansk

 

Advokatforeningen

Astrid Marie Haga

Tlf. 67 54 40 00

Mobil: 936 69 980

Epost: amh@mail.1.advokatenetsd.no.co

 

Cand.jur. UiO

Spesialfag fra University School of Law

Advokatbevilling 

Alminnelig praksis med hovedvekt innenfor fagområdene serverings- og alkoholloven herunder de kommunale og statlige bevillingsordningene, arbeidsrett, selskapsrett og organisering av virksomheter. Bistår også med fremtidsfullmakter og testament, samt skifte i arveoppgjør.

Omfattende erfaring fra offentlig sektor, ledelse og erfaren foredragsholder. 

 

Bakgrunn:

- Advokatfirmaet Rogstad

- Advokatfirmaet Erikssen

- Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans – Eiendomsskatt – juridisk fagansvarlig etablering drift og forvaltning

- Oslo kommunen, Næringsetaten – seksjonssjef Bevillingsseksjonen

- Oslo kommune, Byrådsavdeling for næring og idrett, juridisk spesialrådgiver stab

- Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur og utdanning, juridisk spesialrådgiver Kultur eierskap

- Kulturdepartementet, Kulturavdelingen – førstekonsulent 

 

Advokatforeningen

Hatice Topkaya

Tlf: 67 54 40 00

Mobil: 40 22 67 64

Epost: ht@mail.1.jurilex.no.co

 

Master i Rettsvitenskap UiO

Allmenn praksis med hovedvekt innenfor fagområdene barnerett, barnevern og utlendingsrett.

Arbeider også med straffesaker, både som bistandsadvokat og forsvarer.

 

Bakgrunn:

Advokatfirmaet Rogstad AS 2018 -2023

Advokatfirmaet Sylte AS 2016 -2017

Flere års tolkeerfaring. Har gjennomført mange oppdrag for domstolene, politiet, fylkesnemnda m.m.

 

Språk: Norsk, engelsk og tyrkisk.

Hos meg kan tyrkiske klienter få bistand tilpasset sitt språk.

 

Advokatforeningen

Martyna Bernacka

Studentmedarbeider og juridisk utreder

Tlf: 67 54 40 00

Epost: resepsjon@mail.1.advokatenetsd.no.co

 

Student ved Det juridiske fakultet, UiO

Vi bistår innenfor et bredt spekter av saker, med hovedvekt på følgende områder

Vi har mer enn 20 års erfaring innenfor våre fagområder. Vi jobber sammen med deg for å finne gode løsninger i din sak.

Foreldreansvar, fast bosted og samvær

Vi yter bistand til å utarbeide gode ordninger for barn etter at foreldrene har flyttet fra hverandre. Det vil være spørsmål om hvor barna skal bo og hvilken samværsordning man skal ha og spørsmål knyttet til foreldreansvar. Vi bistår med å arbeide frem gode avtaler som ivaretar barnets beste. Våre advokater har bred erfaring innenfor megling og prosedyre for domstolene. De fleste av disse sakene gir rett til fri rettshjelp dersom man oppfyller inntektskravene.

Barnevern

Vi gir juridisk bistand og rådgivning i alle saker etter barnevernsloven, herunder hjelpetiltak og tvangstiltak som omsorgsovertakelse og samværsfastsettelse. Der barneverntjenesten fatter vedtak om tvangstiltak vil det kunne utløse rett til advokat som betales av det offentlige. Våre advokater har bred erfaring i å bistå private parter med rådgivning og prosedyre for Barneverns- og helsenemnda, tingrett og lagmannsrett.

Ektefelleskifte og økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd

Vi yter bistand til å finne gode løsninger i det økonomiske oppgjøret etter samlivsbrudd og yter rådgivning knyttet til alle sider ved dette. Herunder fordeling av fast eiendom og øvrige eiendeler og formue, verdsettelse av eiendeler, spørsmål om skjevdelingskrav, oppgjør av gjeld, tolkning av samboerkontrakt og ektepakt. Vi bistår ved utarbeide av avtaler om gjennomføring av skifteoppgjør/økonomisk oppgjør.

Arv, testament og fremtidsfullmakter. Ektepakter og samboeravtaler

Arveloven regulerer hvordan arven skal fordeles dersom partene ikke har skrevet testament. Dersom ektefellene har særkullsbarn, barn fra tidligere ekteskap eller samboerforhold, er det særlig viktig å planlegge for at begge parter skal oppleve økonomisk trygghet også ved uventet dødsfall. Vi yter også rådgivning og bistand til utferdigelse av fremtidsfullmakt som regulerer forholdene i en situasjon hvor man er ute av stand til å ivareta egne interesser.

Les mer ...

Forsvareroppdrag

Som mistenkt, siktet eller tiltalt i straffesak har man rett til å bli representert av advokat. I mange tilfelle har man krav på offentlig oppnevnt forsvarer, det vil si at utgiftene til advokat dekkes av det offentlige. I noen saker, særlig saker etter vegtrafikkloven er forsvarer som hovedregel ikke dekket av det offentlige. Bruk av forsvarer i slike saker kan utgjøre en forskjell, særlig ved vurdering av tapstid av førerrett. Vi tilbyr rådgivning og bistand i alle ledd av saksgangen fra politiavhør til rettsmøter og hovedforhandling. 

Bistandsadvokat

Dersom du har vært utsatt for en straffbar handling kan du ha krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige for å ivareta dine rettigheter og interesser som fornærmet eller etterlatt. Som fornærmet i saker om mishandling i nære relasjoner, grove seksuallovbrudd og brudd på besøksforbud vil fornærmede alltid ha rett til bistandsadvokat dekket av det offentlige. Du vil kunne ha rett på inntil 3 timer rådgivning uavhengig av inntekt for å vurdere om det er grunnlag for anmeldelse og om du ønsker å anmelde. Vi har bred erfaring innenfor denne type bistand og rådgivning. Vi har også omfattende kompetanse innenfor saker om familievold og æresrelatert vold.

Voldsoffererstatning

Krav om erstatning kan oppstå på de fleste rettsområder. Dersom du har vært utsatt for en straffbar handling kan du ha krav på voldsoffererstatning. Vi bistår deg med å avklare om vilkårene for å kreve erstatning er tilstede herunder hva slags type erstatning det er grunnlag for og omfanget av dette.

Utlendingsrett

Vi gir juridisk bistand og rådgivning i saker som gjelder asylsøknader, familieinnvandring, arbeidsinnvandring og oppholdstillatelser. Vår bistand inkluderer blant annet søknadsprosesser og klage på avslag.

Serverings- og alkoholloven

For drift av et serveringssted med og uten skjenkebevilling kreves bevilling fra kommunen hvor virksomheten skal utøves. Vi har spesialistkompetanse innenfor gjeldende regelverk etter serverings- og alkoholloven, og bistår med generell og spesiell juridisk bistand til serverings- og restaurantnæringen.

 

Bistår i prosess hvor det planlegges å overta og drive et serveringssted som har bevilling. Da kan dere drive videre på tidligere eiers bevilling mens dere venter på at søknad om ny bevilling behandles.

Kontrakts- og avtalerett, Selskapsrettslig bistand

Bistår innenfor generelle selskapsrettslige problemstillinger samt utforming av avtaler og kontrakter. På kontraktsområdet er vår bistand særskilt knyttet til avtaler om overdragelse av virksomhet, aksjeoverdragelse, salg- og kjøp av virksomhet og ulike samarbeidsavtaler.

 

Innenfor selskapsrettens område er bistanden særskilt innenfor etablering av virksomhet, organisering, egenkapital salg/kjøp av aksjer/virksomhet, kapitalendringer

Arbeidsrett

Bistår så vel arbeidsgivere som arbeidstakere. Vi yter generell rådgivning og prosederer saker.

 

Vår bistand kan være fra utarbeidelse av arbeidsavtaler, forhandlinger, permitteringer og nedbemanning, og områdene avskjed og oppsigelse. 

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en kommunal objektskatt, kommunal skatteordning, som også innebærer en takseringsprosess som skal av kommunen. Kontoret yter bistand i klagesaker og primært enkeltpersoner innenfor dette saksområdet.

Priser

Priser

Veiledende timepris starter på 2000,- + mva. Hvordan honoraret beregnes vil fremgå av oppdragsbekreftelsen og vil normalt være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak. Minste timesats er 15 minutter. Klienten er ansvarlig for alle utlegg som påløper i saken. Større utlegg blir viderefakturert særskilt.

For enkelte sakstyper vil kostnader til rettshjelp kunne være dekket av ulike typer forsikringsordninger eller foreningsmedlemsskap, normalt med fradrag av en særskilt fastsatt egenandel. Nærmere vilkår vil normalt fremgå av klientens forsikringsdokumenter

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp

Innenfor enkelte sakstyper vil det kunne innvilges fri rettshjelp og/eller fri sakførsel. De nærmere regler om dette fremgår av Lov om fri rettshjelp

Noen sakstyper gir rett til fri rettshjelp uavhengig av inntekt. Andre sakstyper gir rett til fri rettshjelp dersom man oppfyller nærmere angitte inntekts- og formuesgrenser.

For å få fri rettshjelp må du som hovedregel ikke ha årlig bruttoinntekt over 350.000 kroner eller netteformue over 150.000,-. Har du ektefelle/samboer, blir økonomien vurdert samlet. Inntektsgrensen er 540 000 kroner for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi

Ved fritt rettsråd betales en egenandel tilsvarende èn gang salærstatsen som pr 01.01.24 er kr. 1.215 kroner. Dersom saken fremmes for domstolene og du innvilges fri sakførsel er egenandelen 25 % av utgiftene, men oppover begrenset til 8 ganger salærsatsen, det vil si 9.720 kroner.

Satsene økes årlig sammen med salærsatsen.

Ta kontakt med oss på e-post eller telefon for nærmere informasjon om du kvalifiserer for fri rettshjelp eller fri sakførsel.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Fyll ut skjemaet under, så vil vi ta kontakt med deg i løpet av kort tid

67 54 40 00
Løkketangen 20A, 1337 SANDVIKA
Orgnr 976 649 486 MVA